NatuRa 2000 területek
fenntartási terveinek készítése

A honlap a Balatoni Integrációs Kft.
és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság együttműködésében
megvalósuló fenntartási tervek
elkészítésének támogatására jött létre.

NATURA 2000

Röviden a Natura 2000 hálózatról

/bővebben lásd a kapcsolódó linkek között található weboldalakat/

 

 

Hazánk 2004. évi csatlakozásával az Európai Unió olyan természeti értékekkel gazdagodott, amelyek ritkaságuk miatt nemzetközi szinten is jelentősek. A Pannon régió - amely sorrendben az Unió 7. biogeográfiai régiója - túlnyomó része Magyarország területeihez tartozik. Élővilágunk értékei az Élőhelyvédelmi Irányelv (a Tanács 92/43/EGK irányelve) hatálya alá tartoznak, megőrzésük ennek köszönhetően túlmutat a nemzeti célokon. Ehhez hasonlóan vált érvényessé hazánkra nézve a Tanács 2009/147/EK irányelve, az 1979-ben elfogadott madárvédelmi irányelv is.

 

 

A fentiekkel összhangban Magyarországon közösségi jelentőségű fajok és természetes élőhelyek védelmét szolgáló, úgynevezett Natura 2000 területek kerültek kijelölésre. A közösségi szempontból védett állat- és növényfajokat, valamint élőhely típusokat a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet határozza meg és sorolja fel. A különböző védelmi kategóriákba tartozó területeket a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet sorolja fel, területegységek, települések és helyrajzi számok szerint. Minden egyes Natura 2000 területnek saját adatlapja van, amelyekrő megismerhető, hogy milyen közösségi jelentőségű  fajok élőhelyei találhatók meg a területen, mik a veszélyeztető tényezők, és mik a természetvédelem céljai, és az ezzel kapcsolatos feladatok a megőrzést illetően.

 

 

A Natura 2000 területekre jellemző, hogy a gazdálkodás meghatározott formái a területen folytathatók, sőt, kívánatosak, de össze kell hangolni a területhasználatok módját azon fajok és élőhely típusok megóvásával, amelyek a védelembe vonást indokolták. A gazdálkodási előírások betartása a kompenzációs támogatási rendszernek köszönhetően gazdaságilag előnyösebb, mint az élőhelyet veszélyeztető tevékenység.

 

 

 

Natura 2000 fenntartási tervek készítése

 


A közösségi jelentőségű élőhelyek között megtalálhatók olyan, művelés alatt lévő területek is (erdők, szántóföldek, gyepek, stb.), amelyek korábban nem álltak a hazai természetvédelem oltalma alatt. Ezeken a területeken a 43/2012. (V. 3.) VM rendelet keretei között lehetőség van olyan fenntartási tervek elkészítésére, ahol a természetvédelmi célokkal azonos szinten jelennek meg a gazdasági, társadalmi szempontok. Az országosan is védett Natura 2000 területekre készülő kezelési tervek ettől abban különböznek, hogy azokban a gazdasági és egyéb szempontok alá vannak rendelve a természetvédelem céljainak.

 

A fenntartási terv előírt felépítése ITT tekinthető meg!

 

A Balatoni Integrációs Kft. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve a bal oldali menüben olvasható 11 db Natura 2000 terület fenntartási tervének készítésén dolgozik. 

 

A fenntartási tervek elkészítése egy sokszereplős tervezési folyamat, amelyben az Ön részvételére is számítunk  érintettségi szintjének megfelelő mértékben.

 

 

A tervek elkészítése a következő főbb feladatokból áll:

 


- A folyamat megalapozó tanulmányok készítésével indul, amihez felhasználásra kerülnek a meglévő szakirodalmi és kutatási anyagok, és szükség esetén újabb flóra/fauna felmérések készülnek, terepi munkák formájában. Már ebbe a folyamatba be tudnak kapcsolódni azok, akik a tervezés szempontjából fontos információkat, véleményeket küldenek. (pl. a területet művelő gazdálkodók, a tulajdonviszonyokat jól ismerő önkormányzat, a gazdálkodási formákat jól ismerő falugazdász, stb.)

 


- A megalapozó tanulmányok alapján elkészülnek a fenntartási tervek egyeztetési változatai, külön jogszabályban meghatározott forma és tartalom alapján. Az egyeztetési anyagok ezen a honlapon, illetve a települési önkormányzatok hivatalában közzétételre kerülnek véleményezés szempontjából.

 


- A közzétételt követően helyben tartandó terepbejárás, falufórum, gazdafórum segíti a tervezési folyamat megismerését, kérdések megválaszolását. A vélemények beépítése után elkészül a terv végleges változata.

 


- Amikor a végleges terv elkészül, fontos annak közzététele, megismertetése, valamint a tervezési folyamat tapasztalatainak összegyűjtése, a munka lezárása.

 

 

Fontos megemlíteni, hogy a kész tervek kitérnek a művelés alatt álló területek fenntratásához és fejlesztéséhez igénybe vehető kompenzációs és egyéb támogatásokra is, amelyek azt a célt hivatottak elérni, hogy a szabályok betartása "kifizetődő" legyen a gazdálkodóknak.

 

 

A tervezés sikere szempontjából rendkívül fontos, hogy az információk minden érintetthez, érdeklődőhöz eljussanak. A jövőben tájékoztatni szeretnénk Önt a tervezés előrehaladásáról, és akár érintett tulajdonoskánt, gazdálkodóként segítségét kérjük a tervanyagok véleményezésében. Nagyban segíti a munkánkat, ha részt vesz az ismeretei szerint érintett tulajdonosok, gazdálkodók tájékoztatásában.

 

Kérjük regisztráljon honlapunkon, tájékoztassa a környezetében élőket, vegyen részt a helyi rendezvényeken, és véleményezze a később közzétételre kerülő egyeztetési anyagokat!